Eesti English
Norsk
Estland og Norge » Bilaterale forhold »

Bilaterale forbindelser

25.10.2010

Samarbeid mellom Estland og Norge blir stadig tettere på følgende områder: økonomi, kultur, og forsvar. Et tradisjonelt godt forhold til Norge gjenspeiles av stadig økende handel mellom landene. Fra midten av 1990-årene har norske investeringer stadig økt i estisk økonomi.

Direkte flyforbindelse mellom Tallinn og Oslo, som ble åpnet den 12. august 2003, utvidet mulighetene for tettere gjensidige kontakter og utvikling.

På internasjonalt nivå viste Norge gjentatte ganger støtte til Estlands forsøk om å bli medlem av NATO og EU. Norge hjalp Estland med å sette sammen handlingsplanen (Membership Action Plan) for NATO-medlemskap. Norge var det første landet der Stortinget vedtok protokoll for Estlands NATO-medlemskap (11. april 2003). Forholdene mellom Estland og Norge er oppsiktsvekkende omfattende og mangfoldig, også sett i rammen av samarbeidet i Østersjørådet og Baltikum-Norden. Forholdene mellom de to statene er blitt mer dynamiske og enda tettere etter at Estland ble medlem til EU og til Den Nordiske Investeringsbanken den 1. januar 2005.


Forsvarssamarbeid

Den første årsplanen for Estisk–Norsk forsvarssamarbeid ble utarbeidet i 2000. Den viktigste delen av samarbeidsplanen for 2006 var samarbeid mellom luftforsvaret, og  først og fremst skolering av styrker i Norge. Det  ble samarbeidet også på tradisjonelle områder som fellesøving, logistikk og forsvarspolitiske konsultasjoner. Den siste samarbeidsplanen ble signert i 2006. Siden 2007 fortsetter samarbeidet på kontaktsbasis etter behov med kontakt mellom partene. De forsvarspolitiske konsultasjoner finner sted regelmessig.

Tidligere har Norge hjulpet til med koordinering og videreutvikling av flere samarbeidsprosjekter (BALTNET, BALTRON, BALTDEFCOL). De første estiske fredssoldatene ble skolert i norske FN-kompanier. Den første erfaringen fikk estiske fredssoldatene i Libanon, som en del av de norske fredsstyrkene. Det er også undertegnet flere forsvarsrelaterte avtaler mellom Estland og Norge.

Etter at Estland ble medelm av NATO (2004) foregår den største delen av samarbeid innenfor NATO. Dette forutsetter aktivt samarbeid og om mulig utveksling av standpunkt i forkant av toppmøter.

Praktisk samarbeid mellom Estland og Norge foregår i rammen av NB8 (Nordiske og Baltiske stater) med hensikt å gi felles forsvarshjelp til Ukraina. I tillegg deltar begge landene sammen i den nordiske innsatsstyrken av EU.

Siden 2016 er kolonel Kalev Koidumäe forsvarsatacheé i Norge (Danmark og Sverige) med residens i Stockholm.
Den norske forsvarsatacheén i Estland (Latvia og Littauen) er kolonel Laila Kvammen Lie som residerer i Riga.


Norsk bistand

Norge har gitt utenriksbistand til landene i Sentral- og Øst-Europa fra 1992–2002 og har støttet Estland for en sum av 212,1 millioner estiske kroner. Blant de største bistandprosjektene kan nevnes støtte til bygging av en ny terminal i Tallinn lufthavn, miljøsamarbeid med AS Eesti Veevärk (Det estiske vannverket AS) og det nordiske prosjektet for å integrere den russiskspråklige befolkningen i det estiske samfunn. Denne var koordinert av FNs Utviklingsprogram. I forbindelse med bilateralt samarbeid innvilget Norge 33,64 millioner estiske kroner for å nedlegge lageret av radioaktivt avfall i Sillamäe.

Siden 1. mai 2004 ble det mulig for Estland og de andre nye EU-landene å søke prosjektbasert bistand gjennom EØS avtalen (Europeisk Økonomisk Samarbeid) i en fem års periode. Estland kunne søke om å benytte 473,874 millioner estiske kroner i løpet av disse fem år (2004–2009). Prioriterte prosjekter er miljø, kulturarv, helse og regionalpolitikk.


Kontakter blant fylkeskommunale styrer
er tradisjonelt nære og fungerer som direkte kontakter. Et langvarig bånd mellom Pärnu og Buskerud fylke er et eksempel. Det er også knyttet kontakter mellom Østfold og Rapla fylke og m.m.
Samarbeidet mellom Unionen av Estlands fylkeskommunale forbund og Det Estiske Byforbund og Norsk Kommuneforbund er godt etablert.

TopBack

© Estlands Ambassade i Oslo Parkveien 51, 0244 Oslo, Norge tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee