Eesti
English Norsk
Konsulaarinfo » Viisainfo »

Viisa taotlemine

28.05.2015

1. Viisa taotlemine
  1.1. Schengeni viisa liigid
  1.2. Viisa taotlemisel esitatavad dokumendid
  1.3. Viisataotluse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv
  1.4. Viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsuse vaidlustamine
2. EL kodaniku pereliige
3. Viisalihtsustuslepingud

1. SCHENGENI VIISA TAOTLEMINE

Eesti välisesindused juhinduvad Schengeni viisade taotluste läbivaatamisel  Euroopa Liidu viisaeeskirjast. Viisaeeskiri käsitleb lühiajalisi viibimisi, mis ei ole pikemad kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

Viisataotlus esitatakse üldjuhul isiklikult viisataotlusi menetlevale Eesti välisesindusele või Eestit esindava riigi välisesindusele.

Ka volitatud esindaja, reisibüroo või välise teenuse osutaja vahendusel võib esitada viisataotluse. Volitatud esindajaks võivad olla:

 • alaealise või kohtu poolt piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja, kes esitab viisataotlusega koos esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi
 • riigi-, ameti- või kohalike omavalitsuse asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide kullerid
 • teised isikud, kellel on volikiri esitada viisataotlus ja teha sellega seonduvaid toiminguid

Konsulaarametniku nõudmisel on viisataotleja kohustatud ilmuma isiklikult välisesindusse intervjuule – seda ka juhul, kui viisataotlus on esitatud esindaja kaudu.

Viisataotlus tuleb esitada vähemalt 15 kalendripäeva enne ning mitte varem kui 90 päeva enne plaanitavat reisi.

1.1. SCHENGENI VIISA LIIGID

Lennujaama transiitviisa (A-viisa) võib anda välismaalasele sisenemiseks Eesti lennujaama rahvusvahelisse transiiditsooni, seal viibimiseks ja sealt lahkumiseks järgmisesse transiit- või sihtriiki, kuhu välismaalasel on õigus siseneda. Lennujaama transiitviisa ei anna õigust Eestisse sisenemiseks ja Eestis viibimiseks.
Nende riikide nimekiri, kelle kodanikud vajavad lennujaama transiitviisat.

Lühiajalise viisa (C-viisa) võib anda Schengeni ala läbimiseks transiidi eesmärgil või seal kavandatud viibimiseks kestusega kuni 90 päeva 180 päeva jooksul;

Alates 18.10.2013 arvutatakse lubatud viibimisaja kontrollimisel tagasi kontrollimise kuupäevale eelnev 180-päevane periood. Erinevalt varasemast ei arvestata perioode enam alates esimesest riiki/ Schengeni alale sisenemisest, vaid periood on liikuv ning sõltub viisa kontrollimise kuupäevast. Kui isik on 180-päevase tagasiarvestusperioodil viibinud Schengeni alal lahutatakse viibitud päevade arv maha viisa alusel lubatud päevade arvust. Viibitud päevade hulka arvestatakse ainult need Schengeni alal viibitud päevad, mis jäävad 180-päevase tagasiarvestusperioodi sisse. Liikmesriikide territooriumil viibimise kestuse arvestamisel ei võeta arvesse elamisloa või pikaajalise viisa alusel viibimist.

Kuna 180-päevane ajavahemik ei sõltu enam esimesest riiki/Schengeni alale sisenemise kuupäevast, vaid 180-päevane tagasiarvestusperiood on liikuv, peavad  viisa alusel reisijad olema hoolikad ja jälgima, et nad ei viibiks 180-päevase ajavahemiku jooksul liikmesriikide territooriumil kauem, kui viisaga lubatud viibimisaeg. Täpsem info  on leitav Euroopa Komisjoni kodulehe vahendusel.
Otselink viisapäevade arvutamise kalkulaatorile

Kui viisataotleja soovib külastada vaid ühte Schengeni riiki, nt Eestit, tuleb viisataotlus esitada Eesti või viisade väljastamisel Eestit esindava riigi välisesindusele. Kui riigis, kus viisat taotletakse, ei ole Eesti või Eestit esindava riigi välisesindust, tuleb pöörduda lähimasse Eesti välisesindusse.

Kui viisataotleja soovib külastada mitut Schengeni riiki (sh Eestit), tuleb viisat taotleda selle riigi välisesindusest, mis on viisataotleja sihtriigiks. Et määrata kindlaks peamine sihtriik, peab viisataotleja teadma, millises Schengeni riigis ta kõige kauem peatub.

Kui viisataotleja soovib külastada mitut Schengeni riiki, kuid ei ole kindel sihtriigis või kui ta plaanib kõikides külastatavates riikides viibida võrdselt päevi, tuleb taotleda viisat selle riigi esindusest, mille kaudu Schengeni alale  sisenetakse.

Schengeni viisa ja sisenemise tingimused kehtivad ainult kuni 90 päevaste viibimiste puhul. Pikemate viibimiste puhul tuleb taotleda pikaajaline viisa või elamisluba, mille kohta saab infot Politsei- ja Piirivalveametist.

1.2. VIISA TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

 1. reisidokument, mis on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 2. täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 3. foto 35x45mm (PDF);
 4. tervisekindlustusleping, mis peab olema kehtiv kogu Schengeni alal viibimise aja jooksul, et tagada haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumine. Mitmekordsete viisade puhul esitab viisataotleja reisikindlustuse, mis hõlmab üksnes esimese kavandatud reisi kestuse. Samas tuleb ka järgnevateks reisideks hankida reisikindlustus, mille olemasolu kontrollitakse piiriületusel. Kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot;
 5. reisi eesmärki tõendavad lisadokumendid;

Reisieesmärki tõendavate lisadokumentide nimekirjas on loetletud üldiselt nõutavad dokumendid. Selleks, et tagada ühise viisapoliitika ühtlustatud kohaldamine, on Euroopa Liidu viisaeeskirjas (artikkel 14 lõige 5) sätestatud: võttes arvesse iga jurisdiktsiooni eripärasid ühtlustatakse kohaliku Schengeni koostöö raames reisieesmärki tõendavate lisadokumentide loetelu.

Järgnevas loetelus on välja toodud riigid, kus Eesti välisesindused menetlevad viisataotlusi ning kus kohaliku Schengeni koostöö raames on koostatud reisieesmärki tõendavate lisadokumentide ühtlustatud nimekiri:

Egiptus (PDF), Gruusia (PDF), Hiina (PDF), Iirimaa (PDF), Kasahstan (PDF), Türgi (PDF), Suurbritannia (PDF), Ukraina (PDF), USA (PDF), Valgevene (PDF).

Ühtlustamine ei välista võimalust üksikjuhtumitel vastavalt viisaeeskirjale (artikkel 14 lõige 6) loobuda ühe või mitme loetelusse kantud dokumendi nõudmisest, kui konsulaat on kindel viisataotleja aususes ja usaldusväärsuses.

Täpsema info saamiseks nõudmiste osa palume ühendust võtta konkreetse viisataotlusi menetleva Eesti välisesindusega või Eestit esindava riigi välisesindusega.

 1. viisatasu.

1.3. VIISATAOTLUSE LÄBIVAATAMISE EEST TASUTAV RIIGILÕIV

lennujaama transiitviisa (A) 60 eurot
lühiajaline viisa (C) 60 eurot
lühiajaline viisa (C) 6 – 12 aastastele lastele 35 eurot
EL viisalihtsustuslepingud (kehtib Vene Föderatsiooni ja Ukraina kodanikele) Ühe- ja mitmekordne lühiajaline viisa 35 eurot; kiirviisa 70 eurot
EL viisalihtsustuslepingud (Albaania, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Moldova kodanikele) Ühe- ja mitmekordne lühiajaline viisa 35 eurot

NB! Alltoodud koordinaatidel tuleb riigilõivu tasuda ainult viisa taotlemisel Eesti välisesindustest. Viisa taotlemisel riigist kus Eestit esindab mõni teine Schengeni riik palume täpsema informatsiooni saamiseks kontakteeruda esindava riigi saatkonnaga.

Riigilõivu ülekandmiseks mõeldud RAHANDUSMINISTEERIUMI (makse saaja) pangakontod on järgmised:

- SEB Pank  EE891010220034796011
  SWIFT: EEUHEE2X

- Swedbank EE932200221023778606
  SWIFT: HABAEE2X

- Danske Bank EE403300333416110002               
  SWIFT: FOREEE2X

- Nordea Pank EE701700017001577198               
  SWIFT: NDEAEE2X

VÄLISMINISTEERIUMI viitenumber: Viisataotluste läbivaatamine – 2900073630.

NB! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

Viisataotluse läbivaatamise eest on riigilõivu tasumisest vabastatud:

 1. Isik, kes saabub Eestisse Vabariigi Presidendi, Riigikogu juhatuse liikme, Vabariigi Valitsuse liikme, õiguskantsleri, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või kaitseväe juhataja kutsel põhjendatud kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel;
 2. alla 6-aastane laps;
 3. isik Vabariigi Valitsuse otsusega või Vabariigi Valitsuse sõlmitud rahvusvahelises lepingus või EL õigusaktis või rahvusvahelise kohustusega ettenähtud juhul või rahvusvahelise tava kohaselt;
 4. EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige;
 5. õpingute või täiendusõppe eesmärgil reisiv õpilane, üliõpilane ja kraadiõppe üliõpilane ning temaga kaasas olev õpetaja;
 6. lühiajalise viisa taotluse puhul teadlane, kes reisib Euroopa Ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil;
 7. kuni 25-aasta vanused mittetulundusühingute esindajad, kes osalevad mittetulundusühingute korraldatud seminaridel, konverentsidel, spordi-, kultuuri- ja haridusüritustel.

1.4. VIISA ANDMISEST KEELDUMISE, VIISA KEHTETUKS TUNNISTAMISE VÕI VIISA TÜHISTAMISE OTSUSE VAIDLUSTAMINE

Vastavalt välismaalaste seadusele on alates 05.04.2011 välismaalasel  õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust.

Vaidlustajal on õigus esitada vaideavaldus (597.13 KB, PDF) 30 päeva jooksul keelduvast (tühistamise, kehtetuks tunnistamise) otsusest teada saamise päevast arvates otsuse teinud välisesindusele.  Otsuse muutmata jätmisel on õigus vaideotsus edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates II astme vaidemenetluseks välisministeeriumi konsulaarosakonda. Vaideavalduse saab esitada isiklikult, posti teel või esindaja kaudu.

Vaideavalduse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv on 20 eurot.

Riigilõivu ülekandmiseks mõeldud RAHANDUSMINISTEERIUMI (makse saaja) pangakontod on järgmised:

- SEB Pank EE891010220034796011
  SWIFT/BIC: EEUHEE2X

- Swedbank EE932200221023778606
  SWIFT/BIC: HABAEE2X

- Danske Bank  EE403300333416110002               
  SWIFT: FOREEE2X

- Nordea Pank EE701700017001577198               
  SWIFT: NDEAEE2X

VÄLISMINISTEERIUMI viitenumber: Vaideavalduse läbivaatamine – 2900073630
NB! Riigilõiv võetakse vaideavalduse läbivaatamise eest.

2. Euroopa Liidu kodaniku pereliige - direktiiv nr 2004/38/EÜ

Direktiiv nr 2004/38/EÜ kohaldub vaid neile kodanike pereliikmetele, kes reisivad koos Euroopa Liidu (ELi) kodanikuga või tema juurde. Üldjuhul on direktiivi kohaldamisel ELi kodaniku puhul tingimuseks see, et ta ei ela oma kodakondsusjärgses riigis.

EL kodaniku perekonnaliikmeks loetakse isikut, kes ei ole ELi ega Eesti kodanik ja kes on:

 1. ELi kodaniku abikaasa (edaspidi abikaasa),
 2. EL kodaniku või abikaasa alla 21-aastane laps või ülalpeetav täisealine laps (edaspidi ülalpeetav laps),
 3. ELi kodaniku või abikaasa ülalpeetav vanem või
 4. käesoleva lõike punktides 1-3 nimetamata isik, kes on ELi kodaniku ülalpeetav või leibkonnaliige lähteriigis või kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu püsivalt suuteline iseseisvalt toime tulema ja on vajalik, et ELi kodanik teda isiklikult hooldab.

  (2) Ülalpeetavaks käesoleva seaduse tähenduses loetakse isikut, kes elab ELi kodanikuga koos ühises majapidamises ning kellel puudub iseseisev sissetulek.

  (3) Leibkonnaliikmeks käesoleva seaduse tähenduses loetakse rahva ja eluruumide loenduse seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isikut, kes elab ELi kodanikuga ühises majapidamises ning kellel on iseseisev sissetulek.

Lisaks reisidokumendile, täidetud ja allkirjastatud viisataotlusele ning fotole tuleb viisa taotlemisel esitada vaid sugulust tõendav dokument (abielu- või sünnitunnistus jms).

Ülalpeetava vanema, ülalpeetava ja leibkonna liikme puhul tuleb esitada lisaks vastavad tõendid (sotsiaalhoolekande tõend, elukoha registreerimise tõend jms.)

Konsulil on õigus paluda dokumendi esitamist legaliseeritult või apostilliga ning ka dokumendi tõlget.

Kui sugulusest tõendavast dokumendist ei selgu, et üks osapooltest on ELi kodanik, võib konsul viisataotlejalt paluda ka koopiat ELi isikut tõendavast dokumendist.

EL kodaniku pereliikme viisataotlus menetletakse võimalikult kiiresti ning tasuta.

3. Viisalihtsustuslepingud

Erinevused üldisest viisataotluse protseduurist tulenevad viisalihtsustuslepingutest. Hetkel on EL sõlminud sellised lepingud 12 riigiga –  Venemaa, Albaania, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Cabo Verde, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Gruusiaga. Lepingute tekstid on leitavad siit.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Oslos Parkveien 51, 0244 Oslo, Norra tel. (47) 22 54 00 70, e-mail: embassy.oslo@mfa.ee